Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Regulamin Organizacyjny Rady Programowej IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023

 1. Radę Programową powołuje się na szczeblu krajowym, w celu zaopiniowania koncepcji organizacji Krajowych Dni Pola oraz w celu usprawnienia i koordynacji zdań pomiędzy partnerami współpracującymi na rzecz organizacji IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą następujący członkowie:
  1. Przewodniczący Rady Programowej - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorujący
   instytuty naukowe podległe MRiRW i jednostki doradztwa rolniczego,
  2. Zastępca przewodniczącego Rady Programowej – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka
   Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, właściwego dla miejsca organizacji IV Krajowych Dni
   Pola Sielinko 2023,
  3. Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych,
  4. Przedstawicieli podmiotu, będącego współorganizatorem Krajowych Dni Pola w danym roku,
  5. Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  6. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, właściwego dla miejsca
   organizacji Krajowych Dni Pola w roku poprzednim,
  7. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, właściwych dla miejsca
   organizacji Krajowych Dni Pola w 3 kolejnych latach,
  8. Przedstawiciele instytutów naukowych nadzorowanych przez MRiRW, po jednym
   przedstawicielu z:
   • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
   • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
   • Instytutu Ochrony Roślin,
   • Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego,
   • Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
   • Instytutu Ogrodnictwa,
   • Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
   • Instytutu Zootechniki,
   • Państwowego Instytutu Weterynaryjnego,
   • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,
  9. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
  10. Prezes Polskiej Izby Nasiennej,
  11. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  12. inni przedstawiciele zaproponowani przez Członków Rady Programowej Krajowych Dni Pola.
 3. Poza określonym w pkt. 1. celem utworzenia Rady Programowej IV Krajowych Dni Pola Sielinko
  2023, każdy z partnerów w danym roku określi zakres swojego zaangażowania związany
  z uczestnictwem w wydarzenia na szczeblu centralnym, w tym wskaże planowane imprezy
  towarzyszące, realizowane na szczeblu regionalnym.
 4. Spotkania Rady Programowej przygotowuje i przeprowadza jednostka doradztwa rolniczego
  właściwego dla województwa, w którym w danym roku odbywa się centralna impreza Krajowych
  Dni Pola.
 5. Z posiedzeń Rady sporządza się skrócony protokół, wskazujący najważniejsze elementy
  wystąpień, wniosków i uzgodnień podjętych na posiedzeniu.
 6. Rada Programowa pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. Harmonogram pracy
  w uzgodnieniu z partnerami przygotowuje dana jednostka doradztwa rolniczego właściwa dla
  województwa, w którym w danym roku ma miejsce centralne wydarzenie Krajowych Dni Pola.
  Harmonogram jest uzgadniany z partnerami, następnie zatwierdzany na pierwszym możliwym
  spotkaniu wszystkich uczestników Rady Programowej.
 7. Dla sprawnej organizacji i koordynacji zadań związanych z KDP organizatorzy powołują
  Komisarza Krajowych Dni Pola.
 8. Członkowie Rady Programowej KDP wyznaczają swoich przedstawicieli do współpracy
  z Komisarzem Krajowych Dni Pola. Informację tą przekazują do Komisarza Krajowych Dni Pola.
 9. Członkowie Rady Programowej mogą zgłaszać do Komisarza Krajowych Dni Pola wszelkie
  sprawy związane z KDP, które będą omawiane, opiniowane i uzgadniane na spotkaniach Rady
  Programowej.
 10. Regulamin zostaje przyjęty zwykłą większością głosów na pierwszym spotkaniu Rady
  Programowej.