Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Regulamin konkursu pt. Najciekawsze stoisko w branży związanej z produkcją rolniczą na IV Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Najciekawsze stoisko w branży związanej z produkcją rolniczą na IV Krajowych Dniach Pola SIELINKO 2023”.
  2. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29.
  3. Konkurs odbędzie się dnia 3 czerwca 2023 roku w ramach imprezy „IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023”.
 2. Cel konkursu
  1. Celem konkursu jest wyróżnienie Wystawcy, który zaprezentuje swoją ofertę w sposób estetyczny i o odpowiedniej wartości merytorycznej wynikającej z profilu działalności Wystawcy.
 3. Uczestnicy konkursu
  Konkurs adresowany jest do Wystawców oferujących maszyny, urządzenia i/lub środki do produkcji rolnej prezentowanych podczas IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023.
 4. Przebieg i reguły przeprowadzania konkursu
  1. Ocena stoisk
   1. Ocena stoisk zostanie dokonana 3 czerwca 2023 roku w godzinach 10.00 - 15.00 przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
   2. Kryteria oceny:
    • wartość dydaktyczna i merytoryczna stoiska,
    • oryginalność i pomysłowość w przygotowaniu stoiska,
    • estetyka i spójność kompozycyjna stoiska.
    Za każde kryterium komisja może przyznać od 0 do 5 punktów. Ocena końcowa będzie sumą punktów wszystkich członków komisji.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu
   1. Komisja konkursowa na podstawie kart oceny wyłoni I, II, III miejsce.
   2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wybór nastąpi w drodze losowania.
   3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się dniu 4.06.2023 r. na scenie głównej.
   4. Wyniki zostaną opublikowane na łamach Poradnika Gospodarskiego oraz na stronie internetowej WODR w Poznaniu i na profilu WODR w Poznaniu na portalu społecznościom FaceBook.
 5. Nagrody
  W konkursie „Najciekawsze stoisko w branży związanej z produkcją rolniczą na IV Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023” zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcy otrzymają Puchary i Dyplomy.
 6. Postanowienia końcowe
  1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin konkursu znajdować się będzie przy urnie do głosowania oraz na stronie internetowej Organizatora: www.wodr.poznan.pl.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 868 52 72. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany powyżej adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. rozliczenia i kontroli dofinansowania działań statutowych i ustawowych ADO, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   1. jednostka finansująca działania statutowe i ustawowe ADO, tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jako odrębny Administrator danych osobowych,
   2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na
   3. podstawie odrębnych umów,
   4. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń,
   5. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
  4. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tzn. po rozstrzygnięciu konkursu, będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie dotacji celowej na działania statutowe i ustawowe ADO, tj. 31.12.2028 r.
  5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).