Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!

Regulamin konkursu pt. Najciekawsza innowacja na IV Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pt. „Najciekawsza innowacja na IV Krajowych Dniach Pola SIELINKO 2023.
  2. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29.
  3. Konkurs odbędzie się dnia 3.06.2023, w ramach imprezy „IV Krajowe Dni Pola
   Sielinko 2023.
 2. Cel konkursu
  1. Celem konkursu jest wybranie najciekawszej innowacji w dziedzinie związanej
   z rolnictwem.
 3. Uczestnicy konkursu
  1. Konkurs adresowany jest do Wystawców prezentujących się w ramach Strefy
   Innowacji podczas IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023.
 4. Przebieg i reguły przeprowadzania konkursu
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 2023. w godzinach od
   10.00 do 15.00.
  2. Wyłonienie najciekawszej innowacji nastąpi na podstawie oddanych głosów
   przez osoby głosujące, które w czasie przeprowadzania Konkursu odwiedzą
   Strefę Innowacji.
  3. Głosy będzie można oddawać na specjalnych kartach do głosowania.
  4. Karta konkursowa do głosowania i urna, do której należy wrzucić kartę, będą
   znajdować się w Strefie Innowacji, w miejscu oznaczonym „Konkurs na
   najciekawszą innowację”.
  5. Głosować będzie można do godziny 15:00, chyba że limit kart do głosowania
   zostanie wyczerpany przed ww. godziną.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu
   1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu na
    podstawie oddanych głosów wyłoni I, II, III miejsce.
   2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wybór nastąpi w drodze
    losowania.
   3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się
    dniu 4.06.2023 r. na scenie głównej.
   4. Wyniki zostaną opublikowane na łamach Poradnika Gospodarskiego oraz na
    stronie internetowej WODR w Poznaniu i na profilu WODR w Poznaniu na
    portalu społecznościom FaceBook.
 5. Nagrody
  1. W konkursie „Najciekawsza innowacja na IV Krajowych Dniach Pola Sielinko
   2023” zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. Zwycięzcy otrzymają Puchary i
   Dyplomy.
 6. Postanowienia końcowe
  1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym
   Regulaminie.
  3. Regulamin konkursu znajdować się będzie przy urnie do głosowania oraz na
   stronie internetowej Organizatora: www.wodr.poznan.pl.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski
   Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej
   29, 60-163 Poznań, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 868 52 72. W
   sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się
   z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na
   wskazany powyżej adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej:
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w oparciu
    o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. rozliczenia i kontroli dofinansowania działań statutowych i ustawowych
    ADO, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   1. jednostka finansująca działania statutowe i ustawowe ADO, tj.
    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jako odrębny Administrator
    danych osobowych,
   2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na
    podstawie odrębnych umów,
   3. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń,
   4. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  4. Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały
   zebrane, tzn. po rozstrzygnięciu konkursu, będą przetwarzane przez okres 5
   lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie
   dotacji celowej na działania statutowe i ustawowe ADO, tj. do 31.12.2028 r.
  5. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane
   zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
  6. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji
   międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
   sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
   ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
   przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
   Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).