Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Logotyp krajowe dni pola z datą rozpoczęcia imprezy 3-5 czerwca 2023
Zwiedzającym dziękujemy za przybycie!
Na zdjęciu nowoczesny zielony ciągnik na polu

Czy wiesz, że system podatkowy w rolnictwie obejmuje w szczególności podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od działów specjalnych produkcji rolnej.

Podatek rolny

Podstawowym podatkiem, który jest opłacany przez rolników jest podatek rolny. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie klas użytków rolnych, które wynikają z ewidencji gruntów i budynków, powierzchni, oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Cztery okręgi podatkowe

Występują cztery okręgi podatkowe, które są uzależnione od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Zbożem określającym ekwiwalent podatku jest żyto a jego maksymalna stawka określona jest na 2,5 kwintala. W przypadku posiadania co najmniej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego rolnik zobowiązany jest corocznie do opłaty podatku rolnego, który płacony jest w czterech ratach.